Cphud.danang.gov.vn

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2019

 

               Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 689/QĐ-SNV ngày 18/7/2019 về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm); Hội đồng Xét tuyển viên chức tại Trung tâm năm 2019 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

 

               1. Về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2

               Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 tại Trung tâm năm 2019 (danh sách tại Thông báo số 01/TB-HĐXT ngày 06 tháng 9 năm 2019 đính kèm).

 

               2. Thời gian, địa điểm nhận thẻ dự kiểm tra, sát hạch và phỏng vấn

               a) Thời gian nhận thẻ dự kiểm tra, sát hạch: Ngày 10/9/2019.

               b) Thời gian phỏng vấn: Ngày 20/9/2019.

               c) Địa điểm: Tầng 29, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

               Văn bản đính kèm: Thông báo số 01/TB-HĐXT ngày 06 tháng 9 năm 2019 kèm theo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2019

           

Tin khác

Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 6 3 9 3
Hôm nay: 1034
Tổng cộng: 4096393
Vui lòng cấu hình chọn 1 nội dung
LÊN ĐẦU TRANG