Bộ máy tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính: Là cơ quan tham mưu tổng hợp thuộc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm giải quyết, xử lý công tác tổng hợp, thông tin báo cáo, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, pháp chế, hành chính quản trị, hậu cần, cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính kế toán của Trung tâm.

 

2. Phòng Quản lý nhân lực: Là cơ quan chuyên môn thuộc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó:

- Thực hiện công tác tuyển chọn người tham gia Đề án.

- Quản lý học viên Đề án trong quá trình học

- Quản lý học viên Đề án sau khi tốt nghiệp

- Xử lý vi phạm hợp đồng

 

 3. Phòng Phát triển nhân lực: Là cơ quan chuyên môn thuộc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó:

- Tham mưu, dự báo nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao; tham mưu và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển nhân lực chất lượng cao; xây dựng chỉ tiêu ngành nghề đào tạo theo Đề án…

- Tham mưu và tổ chức công tác bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tham mưu triển khai mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, khai thác các nguồn học bổng trong và ngoài nước để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Thực hiện hoạt động dịch vụ có thu.

Cập nhật ngày: 28/01/2016
           
Đơn vị đối tác

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
4 0 9 9 9 7 8
Hôm nay: 100
Tổng cộng: 4099978
LÊN ĐẦU TRANG