Thu hút nhân lực đến làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian

Ngày đăng: 13/07/2020
I. Đối tượng, điều kiện thu hút

Những chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu nhằm phục vụ phát triển thành phố, cụ thể tiêu chuẩn như sau:

1. Đảm bảo các tiêu chí, điều kiện chung nêu tại Điều 6 Quy định này;

2. Đáp ứng điều kiện, tiêu chí của vị trí thu hút;

3. Có khả năng và điều kiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công việc theo hợp đồng;

4. Riêng việc thu hút đối với người nước ngoài được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Chính sách ưu đãi

Căn cứ quy định hiện hành, mức lương, các chế độ đãi ngộ và hỗ trợ đối với chuyên gia được xác định trên cơ sở thỏa thuận và thể hiện thông qua hợp đồng thuê khoán chuyên gia.

III. Bồi dưỡng chất lượng cao

1. Hình thức và thời gian bồi dưỡng

1.1. Hình thức bồi dưỡng

a) Mời chuyên gia trong và ngoài nước đến giảng dạy tại thành phố Đà Nẵng;

b) Cử đi bồi dưỡng trong hoặc ngoài nước.

1.2. Thời gian bồi dưỡng

Thời gian của khóa bồi dưỡng kéo dài không quá 06 (sáu) tháng.


2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của học viên bồi dưỡng

2.1. Chấp hành luật pháp của Việt Nam và nước sở tại (đối với học viên bồi dưỡng tại nước ngoài), quy định của cơ sở đào tạo và quy định của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

2.2. Đáp ứng các yêu cầu của khóa bồi dưỡng và được cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng.

2.3. Không tham gia các thỏa thuận hoặc giao dịch khác gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều này.

2.4. Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng (trừ các khóa bồi dưỡng được tổ chức trong nước có thời gian dưới 01 (một) tháng), học viên thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố trong thời gian cụ thể như sau:

a) Đối với khóa bồi dưỡng có tổng thời gian dưới 01 (một) tháng: 12 (mười hai) tháng;

b) Đối với khóa bồi dưỡng có tổng thời gian từ 01 (một) tháng đến dưới 03 (ba) tháng: 18 (mười tám) tháng;

c) Đối với khóa bồi dưỡng có tổng thời gian từ 03 (ba) tháng trở lên: 24 (hai mươi bốn) tháng.

5. Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố theo khoản 4 Điều này không bao gồm:

a) Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phố theo cam kết hoặc hợp đồng khác;

b) Thời gian học viên được thành phố hoặc cơ quan, đơn vị chủ quản cho phép tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung từ 01 (một) tháng trở lên trong quá trình làm việc cho thành phố theo hợp đồng.

6. Trong thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng ngoài thành phố Đà Nẵng, học viên có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, đơn vị tổ chức khóa bồi dưỡng thông tin về số điện thoại, thư điện tử, địa chỉ cư trú nơi học viên tham gia khóa bồi dưỡng, số tài khoản ngân hàng của học viên; báo cáo định kỳ 01 (một) tháng/lần các vấn đề phát sinh liên quan đến việc học tập đối với khóa bồi dưỡng từ 03 (ba) tháng trở lên.

7. Chấp thuận để cơ sở đào tạo thông báo cho cơ quan, đơn vị tổ chức khóa bồi dưỡng kết quả học tập và các thông tin khác có liên quan đến tình hình học tập.

8. Đối với các khóa bồi dưỡng ngoài thành phố Đà Nẵng, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên trở về thành phố và cung cấp cho cơ quan, đơn vị tổ chức khóa bồi dưỡng giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng, báo cáo kết quả học tập và các chứng từ tài chính để thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

9. Trong trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục theo học khóa bồi dưỡng, học viên phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

10. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,316 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 111 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 111 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,785 Online: 13