Giới thiệu về Chính sách

Ngày đăng: 24/08/2020
Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND về Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng.
Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thể chế hóa Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND và ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, phạm vi áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2019 và thay thế:
1. Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;

2. Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
3. Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng, nguyên tắc chung

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.
2. Chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học.
3. Sinh viên đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học.
4. Học sinh tốt nghiệp tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
5. Cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng có liên quan trong việc sử dụng, quản lý CBCCVC và người lao động thuộc diện thu hút, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo Quy định này.

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
Việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đảm bảo đồng bộ giữa công tác bồi dưỡng ngắn hạn với thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể:
1. Ưu tiên việc nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC và người lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng thông qua bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước và đào tạo sau đại học tại nước ngoài.
2. Khi có nhu cầu bổ sung nhân lực chất lượng cao, việc bổ sung được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao, yêu cầu vị trí việc làm cụ thể và được tiến hành theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Thu hút nhân lực đến làm việc tại thành phố;
b) Tuyển chọn người đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học để tiếp tục đào tạo;
c) Cử người đi đào tạo trình độ đại học.

III. TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN
1. Có lý lịch rõ ràng, có nguyện vọng và cam kết làm việc có thời hạn cho thành phố theo quy định.
2. Có sức khỏe tốt; có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển của từng trường hợp cụ thể.

Chính sách đào tạo

I. CỬ ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI
* Đối tượng, điều kiện tuyển chọn
CBCCVC đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung (về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn…) và các điều kiện cụ thể sau:
1. Có thời gian công tác từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không tính thời gian tập sự). Đối với CBCCVC đang làm việc trong một số lĩnh vực đặc thù như y tế, công nghệ cao và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu cấp thiết về đào tạo nhân lực, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng phải đảm bảo có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng ít nhất 02 (hai) năm trở lên.
2. Có ít nhất 02 (hai) năm liên tục liền kề trước thời điểm đăng ký tham gia đào tạo sau đại học được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
3. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật; không thuộc trường hợp không được hoặc bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
4. Không quá 40 (bốn mươi) tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo (đối với các trường hợp lần đầu được cử đi đào tạo).
5. Đã được đào tạo hệ chính quy, tập trung ở bậc liền kề chương trình đào tạo dự tuyển với kết quả tốt nghiệp loại khá trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với ngành nghề đăng ký dự tuyển và phù hợp với vị trí việc làm.
6. Trình độ ngoại ngữ
a) Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Anh: có trình độ tiếng Anh IELTS đạt từ 6.5 (không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương trở lên; riêng ứng viên học các ngành y - dược, luật phải có trình độ tiếng Anh IELTS từ 7.0 (không có điểm kỹ năng nào dưới 6.5) hoặc tương đương trở lên;
b) Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Pháp: có trình độ tiếng Pháp TCF đạt từ 450 hoặc tương đương trở lên;
c) Nếu học tại các cơ sở đào tạo không sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp: đáp ứng theo quy định của cơ sở đào tạo.
7. Được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia của cơ quan, đơn vị.

II. TUYỂN CHỌN ĐỂ TIẾP TỤC ĐÀO TẠO
* Đối tượng, điều kiện tuyển chọn để tiếp tục đào tạo
Người đang học năm cuối đại học hoặc năm cuối sau đại học hệ chính quy, tập trung tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới hoặc các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước; đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung theo quy định (về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn…) và các điều kiện cụ thể sau:
1. Có quốc tịch Việt Nam;
2. Ngành nghề và bậc học đang đào tạo phù hợp với vị trí xét tuyển;
3. Có kết quả học tập các năm học trước đó đạt từ loại giỏi trở lên; riêng đối với những ngành đặc thù, ứng viên có kết quả học tập các năm học trước đó đạt từ loại khá trở lên;
4. Đạt một trong các chuẩn về ngoại ngữ sau: có trình độ tiếng Anh TOEIC đạt điểm từ 550 hoặc IELTS đạt điểm từ 5.5 (tương đương) trở lên; trình độ tiếng Pháp TCF đạt điểm từ 350 (tương đương) trở lên; hoặc trình độ ngoại ngữ khác đáp ứng yêu cầu của vị trí xét tuyển.

III. CỬ ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI
* Đối tượng, điều kiện tuyển chọn cử đi đào tạo trình độ đại học tại nước ngoài
Học sinh tốt nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm dự tuyển đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung (về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn…) và các điều kiện cụ thể sau:
1. Học lực đạt loại giỏi, hạnh kiểm đạt loại tốt liên tục từ lớp 10 đến lớp 12 và tốt nghiệp THPT đạt từ loại giỏi trở lên.
2. Đạt giải Ba trở lên tại một trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia (ưu tiên học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực).
3. Được tuyển thẳng nguyện vọng 1 vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp thi tuyển thì phải trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí xét tuyển.
4. Trình độ ngoại ngữ
a) Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Anh: có trình độ tiếng Anh IELTS đạt điểm từ 6.0 (không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc tương đương trở lên; riêng ứng viên học các ngành y - dược, luật phải có IELTS đạt điểm từ 6.5 (không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương trở lên;
b) Nếu học tại cơ sở đào tạo sử dụng tiếng Pháp: có trình độ tiếng Pháp TCF đạt điểm từ 400 hoặc tương đương trở lên, nếu học các ngành y - dược, luật phải có TCF đạt điểm từ 450 hoặc tương đương trở lên;
c) Nếu học tại các cơ sở đào tạo không sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp: đáp ứng theo quy định của cơ sở đào tạo.

Chính sách thu hút

I. THU HÚT NHÂN LỰC ĐẾN LÀM VIỆC LÂU DÀI
* Đối tượng, điều kiện thu hút
Chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
1. Điều kiện chung
a) Đáp ứng các tiêu chí, điều kiện chung (về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn…);
b) Có quốc tịch Việt Nam;
c) Không quá 40 (bốn mươi) tuổi;
d) Trình độ đào tạo chuyên môn phải phù hợp với tiêu chuẩn chức danh vị trí thu hút.
2. Đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ
a) Trình độ đại học: tốt nghiệp loại giỏi trở lên, hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước (trừ một số ngành nghề đặc thù theo danh mục thu hút định kỳ hàng năm) hoặc tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới;
b) Trình độ thạc sĩ: tốt nghiệp loại khá trở lên, hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước hoặc tại các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới; đồng thời phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, có ngành học phù hợp với ngành học ở chương trình thạc sĩ;
c) Trình độ tiến sĩ: tốt nghiệp tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới hoặc các cơ sở đào tạo uy tín trong nước.
3. Đạt một trong các chuẩn về ngoại ngữ
a) Có trình độ tiếng Anh TOEIC đạt điểm từ 550 hoặc IELTS đạt từ 5.0 (tương đương) trở lên;
b) Có trình độ tiếng Pháp TCF đạt điểm từ 350 (tương đương) trở lên;
c) Trình độ ngoại ngữ khác đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần thu hút.
4. Trường hợp thu hút chuyên gia đầu ngành, cán bộ lãnh đạo (diện Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý), người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao thì đáp ứng các điều kiện sau:
a) Điều kiện chung tại điểm a, b và d khoản 1;
b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí cần thu hút;
c) Đảm bảo còn đủ tuổi để thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố theo cam kết.

II. THU HÚT NHÂN LỰC ĐẾN LÀM VIỆC NGẮN HẠN HOẶC BÁN THỜI GIAN
* Đối tượng, điều kiện thu hút
Những chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu nhằm phục vụ phát triển thành phố, cụ thể tiêu chuẩn như sau:
1. Đảm bảo các tiêu chí, điều kiện chung (về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn…);
2. Đáp ứng điều kiện, tiêu chí của vị trí thu hút;
3. Có khả năng và điều kiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công việc theo hợp đồng;
4. Riêng việc thu hút đối với người nước ngoài được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chính sách bồi dưỡng

BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN CHẤT LƯỢNG CAO
* Đối tượng, điều kiện cử đi bồi dưỡng
CBCCVC và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đáp ứng tiêu chí, điều kiện chung (về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn…) và các điều kiện cụ thể như sau:
1. Còn đủ tuổi để công tác ít nhất 05 (năm) năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.
2. Có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với mục tiêu, nội dung của khóa bồi dưỡng.
3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước liền kề.
4. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.
5. Ngoài các điều kiện nêu trên, trường hợp được cử đi bồi dưỡng tại nước ngoài phải đảm bảo các tiêu chí sau:
a) Không thuộc trường hợp không được xuất cảnh, nhập cảnh hoặc bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật hiện hành về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
b) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo hoặc của khóa bồi dưỡng.
* Hình thức và thời gian bồi dưỡng
1. Hình thức bồi dưỡng
a) Mời chuyên gia trong và ngoài nước đến giảng dạy tại thành phố Đà Nẵng;
b) Cử đi bồi dưỡng trong hoặc ngoài nước.
2. Thời gian bồi dưỡng
Thời gian của khóa bồi dưỡng kéo dài không quá 06 (sáu) tháng.

Kết quả triển khai

Tính đến tháng 9/2019: đã cử 613 người (649 lượt) tham gia Đề án (251 nam, 362 nữ).
Trong đó, có 338 học viên bậc đại học (121 học viên học trong nước, 217 học viên học tại nước ngoài); 120 học viên bậc sau đại học (98 thạc sĩ, 22 tiến sĩ); 155 học viên theo Kế hoạch tuyển chọn, đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú (119 bác sĩ, 36 bác sĩ nội trú).
Cơ cấu nhóm ngành nghề đào tạo: Sư phạm 6,03%; Luật 3,58%; Xây dựng - Quản lý đô thị 7,66%; Du lịch 4,24%; Kinh tế 14,19%; Quản lý hành chính 14,23%; Kỹ thuật - Công nghệ 18,92%; Y tế 31,15%.
Tổng số học viên vi phạm hợp đồng và xin ra khỏi Đề án là 182/613 học viên (chiếm khoảng 30% trong tổng số 613 học viên tham gia Đề án), trong đó 49 học viên vi phạm hợp đồng và 133 học viên xin ra khỏi Đề án./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,300 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 95 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 95 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,769 Online: 14