Quyết đinh công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng: 27/07/2021
Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng (Trung tâm).

Ngày 20/7/2021 Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ban hành Quyết định số 34/QĐ-NLCLC về việc  Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại Trung tâm phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động. Theo Quyết định số 33 /QĐ-NLCLC ngày 19/7/2021 của Trung tâm về việc ban hành và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, danh mục ban hành gồm:

 

STT

Tên quy trình văn bản

Ghi chú

1.

Sổ tay chất lượng

STCL

2.

Chính sách chất lượng

CSCL

3.

Mục tiêu chất lượng

MTCL

4.

Các quy trình quản lý của Hệ thống

 

a)

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT.TT.01

b)

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT.TT.02

c)

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT.TT.03

d)

Quy trình đánh giá nội bộ

QT.TT.04

đ)

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

QT.TT.05

e)

Quy trình hành động khắc phục

QT.TT.06

g)

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả

QT.TT.07

h)

Quy định phân công nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Hành chính

QĐ.TCHC.01

i)

Quy định phân công nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ

QĐ.NV.01

 

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,293 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 88 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 88 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,762 Online: 12