cải cách hành chính

Ngày đăng: 29/03/2022

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-NLCLC

Đà Nẵng, ngày     tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2022

 tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng caoCăn cứ Kế hoạch số 67/KH-SNV ngày 10/01/2022 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ  năm 2022; Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Nội dung và kết quả đầu ra

Chủ trì thực hiện

Đơn vị, cá nhân phối hợp

Thời gian hoàn thành

1.

Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính

     

a)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy và các Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.

Phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC)

Phòng Nghiệp vụ

Thường xuyên

b)

Tổ chức đánh giá kết quả cải cách hành chính, công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ của Trung tâm.

Phòng TC-HC

 

Quý IV

c)

Cập nhật và báo cáo cơ sở dữ liệu phần mềm cải cách hành chính đúng thời hạn.

Phòng TC-HC

 

Thường xuyên

2.

Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

     

a)

Kiểm tra, bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật liên quan được công khai trên trang thông tin điện tử.

Phòng TC-HC

Phòng Nghiệp vụ

Thường xuyên

b)

Đảm bảo cập nhật các văn bản pháp quy của ngành Nội vụ lên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

Ban biên tập trang thông tin điện tử (Ban biên tập)

 

Thường xuyên

3.

Cải cách thủ tục hành chính

     

a)

Khai thác dữ liệu điện tử cán bộ, viên chức thay thế một số thành phần hồ sơ trong thực hiện thủ tục hành chính của Trung tâm.

Phòng TC-HC

 

Thường xuyên[W1] 

b)

Công khai 100% Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm).

Phòng TC-HC

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Thường xuyên

c)

Xây dựng danh mục kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa.

Phòng TC-HC

 

Thường xuyên

4.

Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm

     

a)

Tiếp tục công tác bố trí, sắp xếp viên chức tại các phòng đảm bảo hoạt động hiệu quả theo đúng quy định.

Phòng TC-HC

Phòng Nghiệp vụ

Thường xuyên

b)

Ban hành Quy chế đánh giá kết quả làm việc của viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

Phòng TC-HC

Phòng Nghiệp vụ

Quý II

5.

Cải cách chế độ công vụ

     

a)

Triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao  năm 2022, đảm bảo hoàn thành theo chỉ tiêu được phê duyệt, kịp thời tham mưu Sở Nội vụ báo cáo UBND thành phố đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng không thể tổ chức.

Phòng TC-HC

Phòng Nghiệp vụ

Thường xuyên

b)

Triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng của Trung tâm, đảm bảo viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (thực hiện theo chỉ tiêu đào tạo viên chức của Sở Nội vụ).

Phòng TC-HC

Phòng Nghiệp vụ

Thường xuyên

c)

Triển khai thực hiện đánh giá kết quả làm việc hằng tháng, năm theo quy định.

Phòng TC-HC

Phòng Nghiệp vụ

Thường xuyên

d)

Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách theo lộ trình đề án: “ Một số cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng công tác trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”

Toàn Trung tâm

   

6.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

     

a)

Tăng cường sử dụng dữ liệu điện tử để xử lý hồ sơ, thay thế một số thành phần hồ sơ tổ chức, công dân phải nộp.

Phòng Nghiệp vụ

Phòng Nghiệp vụ

Thường xuyên

b)

Đảm bảo 100% văn bản đến đi được số hóa trên hệ thống (trừ văn bản mật); trong đó 100% văn bản đi được trao đổi liên thông trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Văn thư

Các phòng  thuộc Trung tâm

Thường xuyên[W2] 

c)

Thường xuyên cập nhập hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nền và thực hiện hiệu quả việc sử dụng, khai thác, chia sẽ dữ liệu: Cơ sở dữ liệu học viên đề án, dữ liệu cán bộ viên chức…

Phòng Nghiệp vụ

Phòng TC-HC

Thường xuyên[W3] 

d)

Triển khai việc lập hồ sơ công việc điện tử trên phần mềm Một cửa điện tử.

Phòng TC-HC

Phòng Nghiệp vụ

Thường xuyên

7

Cải cách tài chính công

     

a)

Sửa đổi quy chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Trung tâm.

Phòng TC-HC

 

Quý II

b)

Lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Phòng TC-HC

 

Qúy II

c)

Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong việc chi thường xuyên theo thông tư 129/2019/TT-BTC.

Phòng TC-HC

 

Thường xuyên

d)

Triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phòng TC-HC

 

Thường xuyên

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức - Hành chính

Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, báo cáo, đôn đốc và phối hợp với Phòng Nghiệp vụ tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

2. Phòng Nghiệp vụ

Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thông tin, báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Trung tâm xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (để b/cáo);

- A.Nguyện, Phó Giám đốc Sở (để b/cáo);

- Các phòng (để t/hiện);

- Lưu: VT, TC-HC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

              Lương Ngọc Vi Ba             

hr

 [W1]Chủ trì: VPS và các đơn vị trực thuojc Sở

 [W2]Lấy trong KH CCHC của thành phố

 [W3]Chủ trì: VPS và các đơn vị trực thuojc Sở

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 255,278 Hôm qua: 160 - Hôm nay: 73 Tuần này: 1,326 - Tuần trước: 73 Tháng này: 22,286 - Tháng trước: 15,747 Online: 17