Hướng dẫn số 856/HD-SNV ngày 06/12/2019 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công

Ngày đăng: 13/01/2020
Ngày 06/12/2019, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 856/HD-SNV hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công

               Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công (Chính sách phát triển nhân lực) đánh dấu lần đầu tiên các hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công, bao gồm công tác bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao, công tác thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được quy định trong một văn bản. Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận cũng như bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả của việc thực hiện các chính sách này, ngày 06/12/2019, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 856/HD-SNV hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND; trong đó hướng dẫn chi tiết một số nội dung đã được quy định tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

 

               1. Về việc đăng ký chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;

 

               2. Công tác tuyển chọn người tham gia Chính sách phát triển nhân lực;

 

               3. Công tác ký kết hợp đồng (06 mẫu hợp đồng đính kèm tại Phụ lục của Hướng dẫn);

 

               4. Công tác quản lý người tham gia Chính sách phát triển nhân lực;

 

               5. Công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí;

 

               6. Công tác hỗ trợ kinh phí đối với người được thu hút;

 

               7. Công tác xử lý vi phạm hợp đồng.

 

Các văn bản kèm theo:

1. Hướng dẫn số 856/HD-SNV ngày 06/12/2019

2. Các mẫu Hợp đồng (Phụ lục đính kèm Hướng dẫn số 856/HD-SNV)

 

 

Quốc Tín

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 55,218 Hôm qua: 124 - Hôm nay: 40 Tuần này: 1,001 - Tuần trước: 40 Tháng này: 8,307 - Tháng trước: 4,010 Online: 11