Tổng hợp câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại buổi gặp mặt học viên Đề án

Ngày đăng: 26/06/2018
Tổng hợp câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại buổi gặp mặt học viên Đề án.

 

STT

Câu hỏi

Trả lời

I

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 01 LẦN SAU KHI TỐT NGHIỆP

1

Các học viên thuộc Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Kế hoạch số 1057/KH-UBND ngày 04/02/2013 thì có được hỗ trợ kinh phí 01 lần sau khi tốt nghiệp không?

(Học viên Nguyễn Công Lý, công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền)

Theo quy định trong các Kế hoạch về tuyển chọn, đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án (Kế hoạch số 5406/KH-UBND ngày 20/7/2012 và Kế hoạch số 1057/KH-UBND ngày 04/02/2013), học viên được tuyển chọn tham gia Đề án theo các kế hoạch này sau khi tốt nghiệp về nhận công tác được hưởng chính sách hỗ trợ 01 lần dành cho đối tượng thu hút theo quy định tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan đơn vị thuộc UBND thành phố.

Hầu hết các học viên thuộc đối tượng này đã được hưởng chính sách nêu trên. Tuy nhiên, do một số quyết định bố trí công tác của học viên chưa ghi cụ thể chính sách học viên được hưởng khi về nhận công tác nên vẫn còn một số học viên chưa được cấp hỗ trợ.

Vừa qua, Sở Nội vụ đã rà soát và bổ sung nội dung hỗ trợ một lần kinh phí trong quyết định bố trí công tác để làm cơ sở tiến hành thủ tục cấp hỗ trợ cho những học viên chưa được hưởng chế độ theo quy định.

Trong đợt 01, Sở Nội vụ đã hoàn thành thủ tục cho 25 học viên để nhận chế độ hỗ trợ 01 lần. Trong đợt 2, có 13 học viên được nhận kinh phí hỗ trợ theo quy định (Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Hồng Dương, Trần Thanh Dương, Trần Thị Ngọc Lanh, Nguyễn Công Lý, Phan Nguyễn Như Phương, Nguyễn Phương Thảo, Lê Thị Thuận, Nguyễn Thị Đại Vy, Nguyễn Trí Thức, Nguyễn Thị Yến, Phan Thị Thùy Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Hà) (theo Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách đối tượng tham gia Kế hoạch tuyển chọn đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú được nhận hỗ trợ 01 lần theo Q uyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố). Theo đó, đề nghị các học viên liên hệ với Phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị chủ quản để nhận hỗ trợ.

II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI VÀ LOẠI KHÁ

1

Tại Mục IV Điều 1 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06/1/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố có nội dung quy định về việc hỗ trợ 750.000 đồng đối với học viên tốt nghiệp loại Khá và 1.500.000 đồng đối với học viên tốt nghiệp loại Giỏi. Vậy, theo Nghị quyết này, học viên Đề án có được hưởng hỗ trợ trong thời gian trước ngày 30/6/2015 theo quy định không?

(Học viên Đinh Thị Cẩm Tú, công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông)

Theo Quyết định số 5870/QĐ-UBND về việc hỗ trợ và điều chỉnh mức phụ cấp đối với đối tượng đào tạo theo Đề án "Đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, Đề án "Đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở ở nước ngoài" và đối tượng tiếp nhận theo các chính sách thu hút nguồn nhân lực được bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố (sau đây viết tắt là Quyết định số 5870/QĐ-UBND), kể từ ngày 01/01/2010, mức hỗ trợ hằng tháng đối với đối tượng thu hút và học viên Đề án đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố được quy định là 1.000.000 đồng (một triệu đồng)/người/tháng; thời gian được hưởng hỗ trợ là 05 (năm) năm.

Căn cứ Thông báo kết luận số 119-TB/TU ngày 10/10/2012 của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại buổi gặp mặt học viên Đề án đã tốt nghiệp và đang công tác tại thành phố và theo nội dung tại Mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND thành phố, mức hỗ trợ hằng tháng nêu trên được điều chỉnh kể từ ngày 01/10/2012: hỗ trợ 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi ngàn đồng)/người/tháng đối với người tốt nghiệp loại khá, 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng)/người/tháng đối với người tốt nghiệp loại Giỏi và 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/người/tháng đối với tiến sĩ.

Tuy nhiên, do việc cấp hỗ trợ ngoài lương nêu trên không phù hợp với các quy định hiện hành, nên ngày 23/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 13100-QĐ/TU về việc ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định 13100-QĐ/TU); trong đó quy định: Kể từ ngày 30/6/2015, dừng việc hỗ trợ hằng tháng đối với đối tượng thuộc Đề án và đối tượng thu hút của thành phố. Những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ hằng tháng nêu trên thì thành phố chi trả một lần phụ cấp tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015, nhưng không quá 60 tháng. Trên cơ sở đó, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo dừng hỗ trợ hằng tháng theo quy định tại Quyết định 13100-QĐ/TU và đã ban hành Quyết định số 6224/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 5870/QĐ-UBND.

Như vậy, việc hỗ trợ hằng tháng đã được dừng thực hiện kể từ ngày 30/6/2015. Đến nay, đã có 107 học viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ loại giỏi trở lên hoặc tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu về nhận công tác cho thành phố trước ngày 30/6/2015 được nhận chế độ hỗ trợ hằng tháng tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015.

2

Căn cứ Thông báo kết luận số 119-TB/TU ngày 10/10/2012 của Bí thư Thành ủy (Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 922), theo nội dung tại Mục IV Điều 1 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012, sinh viên tốt nghiệp loại Khá được hỗ trợ 750.000 đồng/tháng và loại Giỏi được hỗ trợ 1.500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, thực tế đối với sinh viên đã tốt nghiệp và nhận công tác vào tháng 8/2014 tại Trung tâm Y tế dự phòng thì sinh viên loại Khá không nhận được khoản hỗ trợ nêu trên, chỉ có sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi được nhận 1.000.000 đồng/tháng cho đến ngày 30/6/2015. Học viên chưa thấy Trung tâm rà soát, đề nghị giải thích và cung cấp thêm thông tin cho học viên về vấn đề này.

(Học viên Nguyễn Đỗ Bảo Quyên, công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng)

III

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Việc xin đi học sau đại học có nhận được sự hỗ trợ gì từ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không? (Nghĩa là nếu tôi xin đi học nhưng tất cả đều do lãnh đạo bệnh viện quyết định thì trường hợp của tôi không khác gì so với các đối tượng khác không thuộc học viên Đề án đang làm việc tại bệnh viện). Điều kiện để đi học tiếp thạc sĩ là gì?

(Học viên Vũ Ngọc Lâm, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang)

Về vấn đề này, học viên tham khảo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

Khi học viên được đồng ý cử đi học bậc học cao hơn, học viên sẽ cam kết và ký phụ lục hợp đồng với Trung tâm để điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của học viên trong thời gian được cử đi học và sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

 

2

Sau khi tốt nghiệp đại học theo Đề án, tôi đã trở về phục vụ công tác tại thành phố được gần 02 năm, tôi tự xin được học bổng toàn phần có giá trị lớn từ nguồn kinh phí ngoài Đề án để tham gia đào tạo bậc sau đại học với chương trình học phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo trước đó ở bậc đại học. Trường hợp này UBND thành phố có chính sách khuyến khích và hỗ trợ như thế nào?

(Học viên Phạm Phú Duy, công tác tại Bệnh viện Ung bướu)

3

Trong trường hợp học viên có nhu cầu học tiếp bậc thạc sĩ (học bổng của cơ sở đào tạo hoặc bằng kinh phí tự túc) với ngành học khác hoàn toàn so với ngành học đã được đào tạo ở bậc đại học hoặc vị trí công tác hiện tại thì UBND thành phố có xem xét và tạo điều kiện không?

(Học viên Ngô Việt Vũ, công tác tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất)

4

Kính mong lãnh đạo thành phố quan tâm, xem xét và tạo điều kiện cho học viên Đề án có cơ hội được tham gia vào các chương trình đào tạo nghiệp vụ nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phục vụ công việc.

(Học viên Nguyễn Thị Minh Hiền, công tác tại Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng)

5

Học viên cần ít nhất bao nhiêu năm công tác thì mới được phép đi học bậc cao hơn

(Không ghi rõ họ tên)

IV

CÁC VẤN ĐỀ VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo thạc sĩ, tôi được bố trí công tác tại Sở Tài chính từ tháng 4/2012. Qua thời gian làm việc phấn đấu, tôi được kết nạp Đảng vào năm 2016 nhưng đến nay vẫn làm việc tại Sở theo chế độ Hợp đồng lao động. Chỉ tiêu biên chế công chức của Sở Tài chính rất hạn chế. Hiện nay, Trung ương đang có chủ trương tinh giản biên chế, cuối năm 2018 không còn hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính.

Vậy, thành phố có cơ chế chính sách gì để tạo điều kiện cho học viên Đề án được vào biên chế, yên tâm công tác cống hiến cho thành phố, không gây lãng phí nguồn ngân sách thành phố.

(Học viên Lê Thảo Nguyên, công tác tại Sở Tài chính)

Nội dung này đã được lãnh đạo thành phố trả lời trực tiếp tại buổi gặp mặt. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo của Chủ tịch UBND thành phố (qua Thông báo số 107/TB-VP ngày 14/6/2018 của Văn phòng UBND thành phố Thông báo ý kiến kết luận tại Buổi gặp mặt học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngày 02/6/2018), Sở Nội vụ sẽ tiến hành rà soát và báo cáo UBND thành phố tình hình và phương án sắp xếp, bố trí, tuyển dụng công chức, viên chức đối với học viên Đề án, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương triển khai phương án trên; sắp xếp học viên Đề án đang là hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính.

2

- Nếu có được xét tuyển biên chế thì học viên Đề án có được ưu tiên xét tuyển không? Nếu có thì theo quyết định văn bản nào?

- Trong quá trình công tác, nếu có sự phấn đấu tốt thì học viên có được cất nhắc, bổ nhiệm chức vụ trong thời gian đang còn hợp đồng với thành phố không? Nếu có đề nghị thành phố, Sở Nội vụ gửi văn bản trả lời đồng thời cho lãnh đạo Trung tâm vì hiện tại lãnh đạo Trung tâm vẫn coi học viên Đề án là người của thành phố trong thời gian hợp đồng không bổ nhiệm chức vụ tại đơn vị công tác.

(Học viên Đỗ Thị Diệp, công tác tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế)

3

Trước tình hình tinh giản biên chế, các học viên đang công tác tại đơn vị hành chính được chuyển về đơn vị sự nghiệp, trong trường hợp vị trí bố trí công tác không phù hợp khả năng, hướng đi, nhu cầu của học viên, UBND thành phố sẽ giải quyết như thế nào?

 

(Học viên Ngô Việt Vũ, công tác tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất)

4

Tôi hiện công tác tại Trung tâm Vi mạch, Sở thông tin và Truyền thông, trong thời gian tới, Trung tâm Vi mạch sẽ cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Vậy, tôi xin hỏi sau khi đơn vị cổ phần thì những trường hợp học viên Đề án tương tự như tôi đang công tác tại cơ quan này sẽ được xử lý như thế nào?

(Học viên Đỗ Hữu Tín, công tác tại Trung tâm Vi mạch)

Sau khi có văn bản chính thức của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa, căn cứ tình hình thực tế và nguyện vọng của học viên, thành phố sẽ xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

V

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA THÀNH PHỐ TRONG GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI

1

Trong công tác quản lý nhân lực, ngoài việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực còn có vấn đề giữ chân nguồn nhân lực. Vậy trong bối cảnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố trong thời gian đến, thành phố có chính sách gì để giữ chân học viên Đề án sau khi những học viên này đã thanh lý hợp đồng?

(Học viên Bùi Thị Quỳnh Trâm, công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH)

Xây dựng và hoàn thiện môi trường, điều kiện làm việc để phát huy tối đa năng lực của các học viên; phân luồng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ để phát triển thành những chuyên gia, cán bộ đầu ngành trong tương lai. Đồng thời, việc quy định mức lương, thưởng cho CBCVC là vấn đề chung, đang được các cấp, các ngành quan tâm. Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng, điều chỉnh về chính sách tiền lương cho CBCCVC nhà nước.

VI

CHUYỂN NHƯỢNG HỌC VIÊN ĐỀ ÁN SANG DOANH NGHIỆP

1

Tôi được biết Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho khu vực tư" cho phép học viên Đề án ra làm việc cho doanh nghiệp đã được ban hành nhưng chưa đi vào thực tiễn. Vậy khi nào thì Đề án này chính thức được áp dụng?

(Không ghi rõ họ tên)

Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 01/02/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020" có quy định nội dung tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyển dụng học viên Đề án, cụ thể: "Trong một số trường hợp đặc biệt, căn cứ nhu cầu đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia từ doanh nghiệp, thành phố có thể xem xét cho phép học viên Đề án ký kết hợp đồng làm việc với doanh nghiệp lâu dài hoặc có thời hạn". Như vậy, việc xem xét, tạo điều kiện sẽ được thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể khi các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký. Tuy nhiên, để có căn cứ triển khai chủ trương này trên thực tế, nội dung này sẽ được tham mưu cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian đến (Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 80/TTr-SNV ngày 26/3/2018 trình UBND thành phố về nội dung triển khai Đề án Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020).

VII

CHÍNH SÁCH THUÊ CHUNG CƯ THÀNH PHỐ

1

Tôi được biết thành phố có chính sách cho vay để mua nhà ở xã hội trong vòng 10 năm đến 20 năm, nhưng gia đình tôi đã có nhà ở, tuy nhiên, nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nên tôi có được vay vốn với chính sách ưu đãi để sửa chữa nhà ở không? Và nếu không được thì thành phố có thể xây dựng chính sách cho vay tương tự như vậy trong tương lai không?

(Không ghi rõ họ tên)

Theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, các đối tượng thuộc chính sách này "có hoàn cảnh khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thì được ưu tiên xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ thông tin để vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 - 15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước và UBND thành phố Đà Nẵng".

Sau khi văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa Nghị quyết 107 được UBND ban hành sẽ có căn cứ để thực hiện. Đồng thời, việc thực hiện đăng ký mua nhà ở xã hội và vay vốn để mua nhà ở xã hội được áp dụng theo đúng quy định của nhà nước và của thành phố. Theo đó, sau khi được phê duyệt mua nhà ở xã hội, nếu học viên có nhu cầu vay vốn ưu đãi theo quy định của Chính phủ thì liên hệ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để được hỗ trợ về thông tin, thủ tục để tiếp cận nguồn vốn vay theo quy định.

2

Chương trình cho thuê nhà chung cư cho các học viên chưa có đất/nhà chưa đáp ứng nhu cầu của các học viên Đề án (theo Kế hoạch tuyển chọn bác sĩ, bác sĩ nội trú năm 2012 và năm 2013) đang công tác tại các bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn, ở nhà thuê, có con nhỏ, đã nộp hồ sơ 2-3 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết? UBND thành phố có thể thêm suất hỗ trợ và đẩy nhanh quá trình thẩm định không?

(Học viên Nguyễn Thị Thu Phương, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Nhi)

Đối với học viên được tuyển chọn theo Kế hoạch về tuyển chọn, đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án (Kế hoạch số 5406/KH-UBND ngày 20/7/2012 và Kế hoạch số 1087/KH-UBND ngày 04/02/2013), học viên được tuyển chọn tham gia Đề án theo các kế hoạch này sau khi tốt nghiệp về nhận công tác sẽ được thuê chung cư của thành phố. Vừa qua, Sở Nội vụ đã có công văn hướng dẫn học viên Đề án nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng để đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước và hiện Sở Xây dựng đang thẩm định 12 trường hợp để tham mưu Hội đồng xét duyệt chung cư thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định.

VIII

BỐ TRÍ CÔNG TÁC CHO HỌC VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

1

Đối với những trường hợp thời gian chờ quyết định công tác rất lâu (trên 07 tháng). Tôi về trình diện thành phố vào tháng 12/2015 nhưng đến ngày 01/7/2016 mới bắt đầu làm việc. Do đó, kính dề nghị lãnh đạo thành phố xem xét tính khoảng thời gian này vào thời gian công tác của học viên tại thành phố để tạo sự công bằng cho học viên.

(Học viên Nguyễn Lê Nguyên Hạnh, công tác Sở Ngoại vụ)

Trường hợp bà Nguyên Hạnh được bàn giao hồ sơ từ tháng 1/2016, do đợi UBND thành phố thông qua phương án bố trí học viên trong cả năm 2016 nên chậm bố trí cụ thể. Đến tháng 5/2016 Sở Nội vụ phải trình trước 06 trường hợp, trong đó có bà Nguyên Hạnh.

 

2

Sau khi tốt nghiệp, tôi được bố trí về công tác tại Trung tâm công nghệ sinh học, Sở Khoa học công nghệ. Theo đó, công việc chuyên môn của tôi làm về lĩnh vực vi sinh (trồng nấm). Tuy nhiên, suốt 03 năm học đại học, tôi được đào tạo chuyên sâu về bệnh tật duy truyền trong con người nên xem như tất cả kiến thức đều hoàn toàn mới và thật sự tệ hơn sinh viên năm 2 học về chuyên ngành vi sinh/trồng nấm ở trường Đại học Đà Nẵng. Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ cũng đã thắc mắc tại sao thành phố không bố trí tôi về nhận công tác tại cơ sở y tế (nơi có thể xét nghiệm hoặc nghiên cứu bệnh).

(Học viên Trần Thị Thanh Thủy, công tác tại Trung tâm Công nghệ sinh học)

Trường hợp học viên có nguyện vọng chuyển đổi công tác, đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Nội vụ (Phòng Công chức, viên chức) để được hướng dẫn thủ tục và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc điều chuyển công tác phù hợp với nguyện vọng và chuyên ngành.

3

Các cơ quan, sở, ngành nên tạo điều kiện cho học viên được nộp đơn phỏng vấn, tuyển dụng (do hiện nay sự phân công việc làm từ các sở đưa xuống không phù hợp với nguyện vọng và sở trường học tập của học viên đã được đào tạo)

(Học viên Huỳnh Kim Hồng Văn , công tác tại bệnh viện Ung bướu)

IX

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO KHU VỰC CÔNG

1

Với những quy định của Trung ương về đào tạo nhân lực với nguồn kinh phí từ ngân sách khác với những nội dung trong hợp đồng đào tạo giữa thành phố và học viên thì học viên có cần phải ký lại hợp đồng mới và phụ lục hợp đồng này sẽ có những nội dung thay đổi gì?

(Học viên Lê Hữu Thành, công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng)

Khi học viên được thành phố đồng ý cử đi học bậc học cao hơn bằng kinh phí tự túc hoặc bằng học bổng của cơ sở đào tạo hay của tổ chức, cá nhân hợp pháp, học viên sẽ cam kết và tiến hành thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng với Trung tâm để điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của học viên trong thời gian được cử đi học và sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

X

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

1

Học viên Đề án có được miễn nghĩa vụ quân sự không? Nếu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì sẽ xử lý như thế nào? Nếu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố không?

(Học viên Đỗ Hữu Tín, công tác tại Trung tâm Vi mạch, Sở Thông tin và Truyền thông)

Tại Khoản 2, Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự đã quy định: "Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này". Đồng thời, tại Điều 32 Bộ luật Lao động quy định cụ thể về các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trong đó có trường hợp "người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự".

Theo đó, trường hợp học viên theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì phải chấp hành theo Luật định. Hợp đồng lao động sẽ được tạm hoãn thực hiện cho đến khi cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ quân sự và quay trở lại làm việc tại cơ quan.

2

Hiện nay có rất nhiều học viên Đề án được bố trí công tác tại đơn vị sự nghiệp, sau đó biệt phái lên Sở làm việc. Mặc dù là nhân viên của Sở nhưng thẻ ra vào Tòa nhà Trung hiện vẫn chưa được cấp khiến việc đi làm rất khó khăn, phải xin bảo vệ mới được cho vào

(học viên Trần Hoàng Hạnh, công tác tại Sở Văn hóa và thể thao)

Về vấn đề này, học viên có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng Sở đề nghị Ban Quản lý Tòa nhà hỗ trợ các thủ tục liên quan để được cấp thẻ ra vào Tòa nhà theo quy định.

3

Sau khi tốt nghiệp, tôi được bố trí về công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Trong quá trình công tác, tôi được điều động lên làm việc tại Sở. Vì là biệt phái viên nên các chế độ liên quan đến chính sách nâng lương trước thời hạn hoặc thi đua khen thưởng vẫn được xét tại đơn vị sự nghiệp. Bên cạnh đó, do trên thực tế học viên không công tác tại đơn vị sự nghiệp nên công tác bổ nhiệm không được cân nhắc, đề xuất. Vậy, thành phố có cơ chế nào để học viên công tác với đầy đủ quyền lợi không?

(Học viên Trần Hoàng Hạnh, công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao)

Về vấn đề thiệt thòi chế độ khi đơn vị biệt phái lên Sở của học viên Hoàng Hạnh và đánh giá khi biệt phái, Phòng CCVC - Sở Nội vụ sẽ nghiên cứu kỹ lại các quy định về biệt phái và sẽ trả lời trực tiếp học viên.

 

4

Trong thời gian tới, Hợp đồng lao động tại Khối Văn phòng Sở sẽ được bố trí xuống các đơn vị thuộc Sở và luân chuyển lên lại Văn phòng Sở để làm việc. Tôi băn khoăn việc này sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá, ghi nhận quá trình đóng góp, kết quả làm việc của cá nhân thuộc diện hợp đồng lao động.

(Không ghi rõ họ tên)

5

Vừa qua, APEC đã huy động nhiều học viên Đề án tham gia phục vụ sự kiện, đây là một trong những cơ hội tốt để học viên tham gia công tác đối ngoại của thành phố. Vậy, Ban Liên lạc học viên Đề án có thể liên hệ các sự kiện quốc tế tại Đà Nẵng để học viên được tham gia nhiều hơn?

(Học viên Trần Hoàng Hạnh, công tác tại Sở văn hóa và Thể thao)

Ban Liên lạc học viên Đề án được thành lập và hoạt động nhằm mục đích tập hợp, kết nối học viên Đề án, hỗ trợ lẫn nhau thông qua trao đổi, chia sẻ thông tin, giúp đỡ vượt qua khó khăn trong quá trình học tập và công tác. Trường hợp học viên muốn tham gia các sự kiện quốc tế tại Đà Nẵng, học viên có thể đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức sự kiện hoặc thông qua đơn vị chủ quản nơi học viên đang công tác.

6

Theo cam kết trong hợp đồng đào tạo ký với cơ quan quản lý Đề án, thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc đối với thành phố là 05 năm. Vậy, cho tôi hỏi thời gian nghỉ thai sản có được tính vào thời gian công tác không?

(Không ghi rõ họ tên)

Thời gian nghỉ thai sản của học viên được tính trong thời gian công tác liên tục.

7

Đề nghị Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao rà soát hợp đồng của học viên để tiến hành thủ tục thanh lý đối với các học viên đã hoàn thành nghĩa vụ làm việc cho thành phố

(Học viên Nguyễn Thị Liễu Hạnh, công tác tại Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất)

Căn cứ đơn đề nghị thanh lý hợp đồng và văn bản của cơ quan, đơn vị chủ quản xác nhận về thời gian công tác thực tế của học viên tại đơn vị, Trung tâm sẽ xem xét việc ký thanh lý hợp đồng. Trường hợp nếu học viên đã thực hiện đủ thời gian làm việc cho thành phố theo đúng cam kết nêu trong Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng (nếu có), Trung tâm sẽ thông báo bằng văn bản đề nghị học viên và gia đình (nếu có) ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định của Đề án.

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 172,519 Hôm qua: 195 - Hôm nay: 161 Tuần này: 1,540 - Tuần trước: 905 Tháng này: 13,309 - Tháng trước: 12,620 Online: 17